Welkom bij Boek Met Naam

PRIVACY

Wanneer u deze site en/of (bestel)formulier(en) gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van de door u verstrekte gegevens door De Borduurshop BV. Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor u ons benaderd. Uiteraard zullen wij uw gegevens verwijderen indien u dit wenst.

Hieronder vindt u het privacy beleid en de algemene voorwaarden. Dit Privacy beleid en de algemene voorwaarden kunt u eventueel als pdf document hier downloaden;

Privacy Beleid
Algemene VoorwaardenPrivacybeleid Boekmetnaam.nl

Over ons privacybeleid

De Borduurshop BV, waar Boek Met Naam een onderdeel van uitmaakt, geeft veel om uw privacy.
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De
Borduurshop BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 03/11/2018, met het publiceren van
een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over
u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Onze webwinkel is ontwikkeld met Magento software. De shop en uw gegevens worden opgeslagen op de webhosting van comprensys
comprensys is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van comprensys. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. comprensys heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer
vertrouwelijk.

Payment processor MultiSafepay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met
derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL en GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL of GLS te delen. PostNL en/of GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL en/of GLS onderaannemers inschakelt, stelt PostNL en/ofGLS uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Osirius software en Administratie kantoor Kubus. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen. Osirius en Administratie kantoor Kubus zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
Osirius en Administratie kantoor Kubus gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan De Borduurshop BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, m.u.v. door ons geproduceerde borduurbare bestanden, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van De Borduurshop BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics (lees over Google's privacy beleid hier)
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google
gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten
en producten.

WebSite cookies die wij verzamelen en welke informatie opgeslagen wordt.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.

Voor veiligheid / beveiliging en de snelheid van onze site, maken wij ook gebruik van de diensten van cloudflair. U kunt het AVG/GDPR beleid van cloudflair hier lezen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
De Borduurshop BV
Nijreesdwarsweg 1B
7609pc Almelo
Nederland
T (+31)(0)546 817 818
E beheer@boekmetnaam.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
R. Lubach_________________________________

Algemene Voorwaarden Boek Met Naam / De Borduurshop BV


De website boekmetnaam.nl is eigendom van De Borduurshop BV. De maatschappelijke zetel van De Borduurshop BV is: Nijreesdwarsweg 1B, 7609PC Almelo. KvK 56809743 - BTW nummer: NL8523.12.386B01

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds De Borduurshop BV en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website Boekmetnaam.nl. Door uw bezoek aan en het gebruik van onze website bevestigt u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Door op onze website Boekmetnaam.nl een formulier in te vullen en deze te verzenden, gaat u volledig akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

De Borduurshop BV behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren. Enkel de uiting en wens van een gebruiker/bezoeker van onze site, om een product te verwerven, volstaan dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen.

De Borduurshop BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan De Borduurshop BV kenbaar heeft gemaakt. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de gebruiker geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding.

De prijzen van de artikelen op uw orderbon/factuur zijn definitief. Verzendkosten worden extra aangerekend bij het afsluiten van de bestelling, tenzij anders wordt aangegeven. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en te betalen in euro via de betaalopties van Multisafepay, onze betaalprovider of in geval van bedrijven en eventueel op rekening dmv de betaalgegevens te vinden op de factuur welke u per mail ontvangt en welke per bank, binnen 14 dagen op rekening van De Boirduurshop BV dient te worden voldaan. 

De prijzen welke De Borduurshop BV aanbiedt, kunnen wijzigen. Voor een bestelling via onze website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is De Borduurshop BV niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door De Borduurshop BV geleverd kunnen worden binnen uiterlijk dertig kalenderdagen na de bestelling, zal de Borduurshop BV de gebruiker hiervan op de hoogte stellen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. De Borduurshop BV zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. De Borduurshop BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet of niet-tijdige levering.

Uitsluiting van het herroepingsrecht: producten die u via onze website koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan De Borduurshop BV te melden. Klachten zullen door de Borduurshop BV in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 1 maand nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan De Borduurshop BV, Nijreesdwarsweg 1b, 7609pc Almelo, of per mail aan beheer@boekmetnaam, of per chat of whatsapp, zullen door de Borduurshop BV worden aanvaard. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van de Borduurshop BV steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen. De gebruiker en De Borduurshop BV aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van de Borduurshop BV door partijen worden aanvaard als bewijs.

Intellectuele eigendomsrechten: de inhoud en structuur van onze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Marieke, Nikkita en Ronald Lubach de rechthoudende derden. Deze website en de domeinnaam zijn eigendom van Marieke, Nikkita en Ronald Lubach, Slangenburg 8, 7608RR Almelo en wordt door hen aan De Borduurshop BV geleased.

Beperking van aansprakelijkheid: 
De Borduurshop BV levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. De borduurshop BV kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van De borduurshop BV niet als bindend worden beschouwd. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld. De borduurshop BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De borduurshop BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze website zullen geregeld worden door het Nederlands recht en zullen onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Almelo